Chuông hình cho tòa nhà (Home Automation System)

Hệ thống chuông hình cho tòa nhà kết nối các căn hộ với trung tâm và lobby phone, guard phone...

1. Mô hình hệ thống


2. Thiết bịNhận xét